Sortowania odpadów budowlanych

Zmieszane odpady budowlane to odpady powstające podczas budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych.

Zawierają one mieszankę materiałów takich jak:
 • Drewno
 • Metal
 • Przewody
 • Folia
 • Materiały opakowaniowe
 • Szkło
 • Papier
 • Karton
 • Tworzywa sztuczne
Jak i frakcje mineralne typu:
 • Gruz ceglany
 • Gruz ceramiczny
 • Gruz betonowy
 • Kamienie
Odpady specjalne takie jak asfalt, papa, cement azbestowy, farby, lakiery nie podlegają recyklingowi i muszą zostać wydzielone z odpadów budowlanych.
PROCES SORTOWANIA

W początkowej fazie wydzielane są materiały nie podlegające recyklingowi. W dalszym kroku materiały przeznaczone do recyklingu poddawane są różnego rodzaju procesom takim jak; kruszenie, rozdrabnianie, rozsortowywanie itp. Dzięki temu otrzymuje się wysokiej jakości surowce o jednakowej strukturze, które znajdują zastosowanie w przemyśle. Produkt końcowy stanowi np. kruszywo budowlane, które może być wykorzystywane zarówno przy produkcji materiałów i elementów budowlanych, jak i podczas budowy obiektów budowlanych i dróg. Dodatkową korzyścią jest ochrona środowiska poprzez ograniczenie odpadów przeznaczonych do składowania, a tym samym oszczędzanie powierzchni wysypiska.


PROJEKTUJEMY SORTOWNIE ODPADÓW BUDOWLANYCH Pod wytyczne klienta.